Contact Us
Location

Head Quarter

Location 37-24, Yuseong-daero 1628beon-gil, Yuseong-gu, Daejeon, 34054, Republic of Korea
Number Tel +82-42-360-8880 / Fax+82-42-360-8888

Osong Bio Park

Location 135, Uiryodanji-gil, Osong-eup, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, 28161, Republic of Korea
Number Tel +82-43-908-8800 / Fax +82-43-908-8830